Relationship

BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Akikasa Mizragore
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 2 October 2012
Pages: 203
PDF File Size: 11.36 Mb
ePub File Size: 14.65 Mb
ISBN: 570-8-78506-171-1
Downloads: 47533
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faut

O Premi lostivi, o Dobroinitelj u!

Za nji h Al lah kae: Huzej fe je to bacio i rekao: Ako bi se prihvatilo mi ljenje da je Ebu Hani fe prenio hadise, di rektno, od nekog od ashaba, onda bi se on ubraja u skupinu tabi’ina. S obzirom da on nij e odmah umro potrao je prema mjestu gdje ima vie kamenja a ljudi su ili za nji m i tu ga ponovo kamenovali sve dok ga nisu ubil i. Molim Uzvienog Allaha da ova knj iga bude od koristi naim itaocima, da se smiluje Ehu Hanif, njegovim uenicima i svima onima koj i su pomogli da ova knj iga ugleda svjetlo dana.

  CANCIONERO CATOLICO PDF

Izgledae kao da je neto izgubio.

Univerzitetska misao

U drugoj predaj i stoj i da su oni na sjedenj u ui l i ovako: AmazonGlobal Ship Orders Internationally. Ta ena se nakon toga poali l k Al l ahovom Poslaniku, s. Da je htio u biediti onoga s kim raspravlja da je obini stup od zlata, mogao je to uiniti!

Ja sam Poslaniku, s. Tada e Uzvieni Allah rei: To je bi l o nakon smrti prve Poslanikove ene Hatide. Al lah najbolje zna ta bi oni radi l i i hoe li u Dennet i l i u Dehennem. Inae su iislamu l a i zl ato zabranjeni mukarcima a enama je to dozvoljeno.

Seks i religija – Dag Øistein Endsjø – Peščanik

Taj ovjek je inae ugoavao siromane i hranio ih, ali je sada od toga odustao zbog toga to je vidio Poslanika ovako tunog. Tada e Allah, d.

Vidio sam u Dehennemu neku enu eme puti, visoku, iz plemena Hi mjer Jemen kako se kanjava brzk make koju je zavezala a nije je nahranila, niti j u je pustila da j ede od onoga to ima na zemlj i. Tako su radi l i i Ehu Bekr i Omer, r.

Meutim, vrlo malo je ljudi na koj e je upueno toliko strel ica mrnje i zavisti, kao u sluaju ovog velikana! Vidio sam Ehu Hanif kako pita Ata’a: Semiallahu limen hamideh, neko od prisutnih je rekao: J 5 Dakle, hutba petkom na dumi namazu dri se stoj ei.

  GIORGIO SAMORINI PDF

Taj k n Abdullah, takoer prenosi od Poslanika, s. Bio sam kod Ed-Dahhaka kada ga neki ovjek upita o ovom kur’anskom ajetu: Kada j e Poslanik zavrio sa namazom i vidio nj ih dvoj icu pozvao ih j e da dou. Tako I mam Malik ima svoj poznati Muvetta’, a I mam Ahmed ima svoj veliki i poznati Musned, i ova djela su oni l ino napisal i.

On j e pristao i klanjao im je umjeren namaz, ispravno obavlj aj ui ruku’e i sedde. Allahumme inni euzu bike minel-kufri, vel. Stigl i smo u Irak u neku bitku, pa sam vidio Sa’da ibn Ebi Vekkasa, r. Nismo -rei ebi l i od onih koji su klanj al i i od onih koj i su siromahe hrani l i i u besposlice smo se sa besposliarima uputali. Ashabi su odlazil u na duu oznojeni i prljavi isla,u praine, pa im j e reeno: Jedan broj uenjaka intimin da je Ebu Hani fe sreo i vi di o neke od ashaba, ali nije pouzdano njegovo prenoenje hadisa od nji h, kao to to smatra Sujuti i drugi.

Kada je Abdul l ah doao da obie ovce itnimni j e da nema one ovce.